Αρχή / Υποτροφίες εξωτερικού για Ειδικευμένο

Υποτροφίες εξωτερικού για Ειδικευμένο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ LEONARD

Δυνάμει της από 21.12.2021 απόφασης του ΔΣ,  η ΕΕΕ –ΠΕΕ αποδέχθηκε την προσφορά της φαρμακευτικής εταιρείας Φαρμασέρβ Λίλλυ για την προκήρυξη υποτροφίας Leonard με θέμα την ‘’καινοτομία στον Σακχαρώδη Διαβήτη’’.

Η εν λόγω υποτροφία για το έτος 2022 αφορά:

 1. Ένα Τακτικό ή Πάρεδρο μέλος της ΕΕΕ – ΠΕΕ.
 2. Μετεκπαίδευση ή ερευνητική δραστηριότητα σχετική με το ως άνω θέμα σε Ελλάδα ή  Εξωτερικό.
 3. Χρηματικό ποσό κάλυψης έως 10.000 ευρώ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ως κριτήρια επιλογής του υποψηφίου για την υποτροφία τίθενται:

 1. To βιογραφικό και το επιστημονικό έργο του υποψηφίου
 2. Η εξειδίκευση του κέντρου έρευνας/μετεκπαίδευσης στο σχετικό αντικείμενο βάσει του επιστημονικού του έργου
 3. Το εκτιμώμενο επιστημονικό και κοινωνικό αποτύπωμα του προγράμματος Μετεκπαίδευσης/έρευνας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Αναλυτική έκθεση του ερευνητικού ή/και μετεκπαιδευτικού προγράμματος που θα ακολουθηθεί.
 2. Περιγραφή του επιστημονικού έργου του κέντρου έρευνα/μετεκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο (δημοσιεύσεις, συνέδρια κ.ά.).
 3. Επιστολή αποδοχής του υποψηφίου από το κέντρο έρευνας/μετεκπαίδευσης.
 4. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και τεκμηρίωση της μετεκπαιδευτικής/ερευνητικής πρότασής του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Οι υποχρεώσεις του υπότροφου είναι:

 1. Εντός μηνός από την ολοκλήρωση του 50% του χρόνου της υποτροφίας να καταθέσει στην ΕΕΕ – ΠΕΕ έκθεση προόδου συνοδευόμενη από τον αντίστοιχο σχολιασμό του Επιβλέποντος.
 2. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΕΕ – ΠΕΕ με συναφή θεματολογία, όποτε του ζητηθεί, για δύο (2) τουλάχιστον έτη μετά την ολοκλήρωση της υποτροφίας.
 3. Εντός ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της υποτροφίας απαιτείται η ανακοίνωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αν υπάρχουν, στο Πανελλήνιο Συνέδριο και υποβολή προς κρίση για δημοσίευση συναφούς πρωτότυπου άρθρου ή ανασκόπησης στο περιοδικό της ΕΕΕ-ΠΕΕ (Hormones).
 4. Τα ανωτέρω θα συνομολογηθούν σε συμφωνητικό μεταξύ της ΕΕΕ – ΠΕΕ και του υπότροφου και θα προβλέπονται οικονομικές ρήτρες αθέτησης της συμφωνίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει από την Εκπαιδευτική Επιτροπή της ΕΕΕ – ΠΕΕ με τη συμμετοχή άνευ δικαιώματος ψήφου του προεδρείου του επιστημονικού τμήματος του Σακχαρώδη Διαβήτη. Η απόφαση θα επικυρωθεί από το ΔΣ κατά τα προβλεπόμενα από το καταστατικό.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η  Μαΐου 2022. Η υποβολή θα γίνεται στην Γραμματεία της ΕΕΕ – ΠΕΕ ([email protected]) με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Η απόφαση για την απονομή της υποτροφίας θα ανακοινωθεί από το ΔΣ της ΕΕΕ – ΠΕΕ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της μέχρι 31η Ιουλίου 2022.

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Το ΔΣ της ΕΕΕ-ΠΕΕ εφαρμόζοντας τον Κανονισμό Υποτροφιών που ψηφίστηκε από την ΓΣ τον Νοέμβριο του 2019 προκηρύσσει μια (1) υποτροφία εξωτερικού για ειδικευμένο  τακτικό ή πάρεδρο μέλος με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια ενός ή δύο ετών για Κλινική/Βασική/Μεταφραστική έρευνα ή μετεκπαίδευση. Κάθε μέλος δύναται να λάβει υποτροφία για μια και μόνη φορά.
 • Η χορηγία είναι 20.000€ ανά έτος.  Σε περίπτωση που πρόκειται για ιατρό που εργάζεται στο ΕΣΥ ή στο Πανεπιστήμιο χορηγείται ετήσια επιδότηση 10.000€. Αν όμως πρόκειται για άδεια άνευ αποδοχών, τότε χορηγείται το συνολικό πόσο των 20.000€ /έτος.
 • Η συνεργασία με το κέντρο του εξωτερικού στο οποίο θα εκπαιδευτεί ο υποψήφιος θα γίνεται από τακτικό ή πάρεδρο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ του οποίου το επιστημονικό έργο είναι συναφές με το  αντικείμενο της αιτούμενης υποτροφίας

Για την Υποβολή υποψηφιότητας είναι απαραίτητα τα παρακάτω

 1. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
 2. Αναλυτική έκθεση του ερευνητικού ή/και μετεκπαιδευτικού προγράμματος που θα ακολουθηθεί.
 3. Υποβολή προς δημοσίευση στο περιοδικό HORMONES άρθρου ανασκόπησης σχετικού με το αντικείμενο της αιτούμενης εκπαίδευσης/ μετεκπαίδευσης
 4. Περιγραφή του επιστημονικού έργου του κέντρου έρευνας/μετεκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο (δημοσιεύσεις, συνέδρια κ.α.)
 5. Βιογραφικό του Συντονιστή
 6. Επιστολή αποδοχής του υποψηφίου από το κέντρο έρευνας/μετεκπαίδευσης.

Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας είναι η  31η Ιουλίου 2020.

Αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις στον Κανονισμό Υποτροφιών

Top