Αρχή / Υποτροφίες εξωτερικού για Ειδικευμένο

Υποτροφίες εξωτερικού για Ειδικευμένο

Το ΔΣ της ΕΕΕ-ΠΕΕ εφαρμόζοντας τον Κανονισμό Υποτροφιών που ψηφίστηκε από την ΓΣ τον Νοέμβριο του 2019 προκηρύσσει μια (1) υποτροφία εξωτερικού για ειδικευμένο  τακτικό ή πάρεδρο μέλος με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια ενός ή δύο ετών για Κλινική/Βασική/Μεταφραστική έρευνα ή μετεκπαίδευση. Κάθε μέλος δύναται να λάβει υποτροφία για μια και μόνη φορά.
  • Η χορηγία είναι 20.000€ ανά έτος.  Σε περίπτωση που πρόκειται για ιατρό που εργάζεται στο ΕΣΥ ή στο Πανεπιστήμιο χορηγείται ετήσια επιδότηση 10.000€. Αν όμως πρόκειται για άδεια άνευ αποδοχών, τότε χορηγείται το συνολικό πόσο των 20.000€ /έτος.
  • Η συνεργασία με το κέντρο του εξωτερικού στο οποίο θα εκπαιδευτεί ο υποψήφιος θα γίνεται από τακτικό ή πάρεδρο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ του οποίου το επιστημονικό έργο είναι συναφές με το  αντικείμενο της αιτούμενης υποτροφίας

Για την Υποβολή υποψηφιότητας είναι απαραίτητα τα παρακάτω

  1. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
  2. Αναλυτική έκθεση του ερευνητικού ή/και μετεκπαιδευτικού προγράμματος που θα ακολουθηθεί.
  3. Υποβολή προς δημοσίευση στο περιοδικό HORMONES άρθρου ανασκόπησης σχετικού με το αντικείμενο της αιτούμενης εκπαίδευσης/ μετεκπαίδευσης
  4. Περιγραφή του επιστημονικού έργου του κέντρου έρευνας/μετεκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο (δημοσιεύσεις, συνέδρια κ.α.)
  5. Βιογραφικό του Συντονιστή
  6. Επιστολή αποδοχής του υποψηφίου από το κέντρο έρευνας/μετεκπαίδευσης.

Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας είναι η  31η Ιουλίου 2020.

Αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις στον Κανονισμό Υποτροφιών

Top