Αρχή / Η εταιρεία / Καταστατικό

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΩΝ»
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Επειδή η άσκηση της Ενδοκρινολογίας, η οποία αποτελεί κλινική και εργαστηριακή ειδικότητα και η οποία περιλαμβάνει και τις διαταραχές του μεταβολισμού, ως ιατρικής ειδικότητα και επαγγέλματος είναι στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και έχει σκοπό την προστασία του κοινωνικού συνόλου με την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών, συμφωνούμε στα παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοποί
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» με έδρα την Αθήνα.
Άρθρο 2ο
Σκοποί του σωματείου είναι:
1. Η προαγωγή της Ενδοκρινολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο της Ενδοκρινολογίας περιλαμβάνει και τις διαταραχές του μεταβολισμού που συνοδεύουν τη διαταραχή της λειτουργίας των ενδοκρινών αδένων, όπως π.χ. η διαταραχή της ομοιοστασίας της γλυκόζης ( σακχαρώδης διαβήτης ), η διαταραχή της ομοιοστασίας των λιπιδίων του πλάσματος (δυσλιπιδαιμίες), η διαταραχή του οστικού μεταβολισμού (οστεοπόρωση), οι διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας και αναπαραγωγικής ικανότητας γυναικών και ανδρών.
2. Η μελέτη, η προάσπιση – υποστήριξη και η προαγωγή των επαγγελματικών και επιστημονικών συμφερόντων των μελών του (ενδοκρινολόγων).
3. Η εκπροσώπηση και συνεργασία των Ενδοκρινολόγων, με την Πολιτεία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα με τη διεθνή κοινότητα.
Ειδικότερα :
I. Ως προς την προαγωγή της Ενδοκρινολογίας στην Ελλάδα:
α) Η προαγωγή της εκπαίδευσης στην Ενδοκρινολογία στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια απόκτησης της ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας και μετά τη λήψη της υπό την έννοια της διαρκούς, δια βίου, εκπαίδευσης των Ενδοκρινολόγων.
β) Η προαγωγή της εκπαίδευσης και των λοιπών επιστημόνων και του προσωπικού του Τομέα Υγείας μέσα στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου της Ενδοκρινολογίας.
γ) Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων κάθε φύσεως όπως π.χ. Διαλέξεων, Συνεδρίων ή Διεθνών ‘Επιστημονικών Εκδηλώσεων.
δ) Η δημοσίευση σε Ελληνικά και ξένα Περιοδικά επιστημονικών εργασιών που έχουν σχέση με την Ενδοκρινολογία
ε) Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού.
στ) Η με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο ενίσχυση της Έρευνας σε Ενδοκρινολογικά θέματα.
ζ) Η οικονομική ενίσχυση εκ των διαθεσίμων της εταιρείας, ειδικευμένων για παρακολούθηση μετεκπαιδευτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων κτλ., κατά την κρίση του Δ.Σ.
ΙΙ. Ως προς τη μελέτη, την προάσπιση-υποστήριξη και την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
α) Η προάσπιση του τίτλου του ειδικού Ενδοκρινολόγου στην Ελλάδα δηλαδή, η εξασφάλιση της άσκησης των αντικειμένων της ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας.
β) Η μελέτη, η προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των τακτικών μελών που ακούν την Ενδοκρινολογία ως ελευθέριο επάγγελμα στην Ελλάδα και η λήψη μέτρων για την υποστήριξη των συμφερόντων αυτών.
γ) Η μελέτη, η προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των τακτικών μελών που δεν ασκούν την Ενδοκρινολογία ως ελευθέριο επάγγελμα και ειδικότερα των γιατρών Ενδοκρινολόγων κλάδου Ε.Σ.Υ. και η λήψη μέτρων για την υποστήριξη των συμφερόντων αυτών.
δ) Η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας των μελών, όπως αυτοί καθορίζονται από την Ιατρική Δεοντολογία.
ε) Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο.
στ) Η ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τις κατακτήσεις της ειδκότητας της Ενδοκρινολογίας και τη δυνατότητα εφαρμογής των νέων γνω΄σεων στην αντιμετώπιση των διαταραχών της υγείας.
ζ) Η ηθική και οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων συναδέλφων.
ΙΙΙ. Ως προς τη συνεργασία και εκπροσώπηση των Ενδοκρινολόγων με την Πολιτεία, τα εξουσιοδοτημένα όργανα από αυτήν καθώς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα τη διεθνή κοινότητα :
α) Η σύνδεση και συνεργασία του Σωματείου με Ενδοκρινολογικές και άλλες συναφείς με το αντικείμενο Επαγγελματικές ή Επιστημονικές Ενώσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
β) Η επιδίωξη της συμβολής Ελλήνων και ξένων επιστημόνων στις επιστημονικές δραστηριότητες του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β
Αρθρο 3ο
Τα Μέλη του Σωματείου, εγγραφόμενα κατά τους όρους και τις διατυπώσεις του
παρόντος Καταστατικού, διακρίνονται σε:
A. Τακτικά : Ως τακτικά μέλη εγγράφονται οι ιατροί που ακούν νομίμως την ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας στην Ελλάδα.
B. Δόκιμα : Ως δόκιμα μέλη εγγράφονται οι ιατροί, οι ειδικευόμενοι στην Ενδοκρινολογία, που διανύουν το τρίτο έτος της Ειδικότητάς τους.
Τα Δόκιμα μέλη, μετά τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας, δύνανται να γίνουν τακτικά μέλη του Σωματείου, σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων άρθρων, και εφόσον υποβάλλουν βεβαίωση απονομής του τίτλου της ειδικότητάς του και βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου άσκησης από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ασκούν στην Ελλάδα την ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας.
Γ. Αντεπιστέλλοντα : Ως αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται οι ενδοκρινολόγοι που δεν ασκούν την ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας στην Ελλάδα.
Δ. Επίτιμα : Ως επίτιμα μέλη εγγράφονται ΄Ελληνες ή αλλοδαποί που συνέβαλαν ή συμβάλλουν με εξέχοντα τρόπο, άμεσα η έμμεσα, στην υλοποίηση των στόχων του
σωματείου.
Ε. Ομότιμα : Ως ομότιμα μέλη εγγράφονται τα πρώην Τακτικά μέλη μετά την παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Τα Ομότιμα όσο και τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού για την καταβολή συνδρομών και δικαιώματος εγγραφής.
ΣΤ. Πάρεδρα :
1) Ως πάρεδρα μέλη εγγράφονται οι πτυχιούχοι Βιο-Ιατρικών Επιστημών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για του επιστημονικούς και κοινωνικούς σκοπούς της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας.
2) Ως πάρεδρα μέλη δύνανται να εγγράφονται και οι Ειδικευόμενοι στην Ενδοκρινολογία από την έναρξη της εκπαίδευσής τους για την απόκτηση της ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας.
Αρθρο 4ο
Α. Τα Τακτικά, Δόκιμα, Ομότιμα, Αντεπιστέλλοντα και Πάρεδρα μέλη εγγράφονται στο Σωματείο μετά έγγραφη αίτησή τους απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Β. Για τη λήψη απόφασης εγγραφής μέλους απαιτείται:
1) Για τα τακτικά μέλη, δηλαδή ιατρούς Ενδοκρινολόγους που ασκούν νομίμως την Ειδικότητα αυτή στην Ελλάδα, έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου της Ειδικότητας και βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό σύλλογο του τόπου άσκησης, από την οποία να προκύπτει ότι ασκούν στην Ελλάδα την ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας, Με την προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, η εγγραφή είναι υποχρεωτική.
2) Για τα λοιπά μέλη, απαιτούνται τα παρακάτω:
α) αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογεγραμμένη από τρία τουλάχιστον Τακτικά ή Ομότιμα μέλη του Σωματείου, και συνοδευόμενη από Βιογραφικό Σημείωμα. Για τα δόκιμα μέλη απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του Δ/ντού της Ενδοκρινολογικής Κλινικής όπου ειδικεύονται, για το χρόνο της ειδίκευσής τους,
β) ειδική απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενη από την παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών του,
γ) μυστική ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου, και
δ) απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου.
Ειδικά για την εκλογή των επίτιμων μελών απαιτείται έγγραφη αιτιολογημένη πρόταση υπογεγραμμένη από τρία τακτικά ή ομότιμα μέλη και έγκριση της πρότασης αυτής από τη Γενική Συνέλευση, μετά σύμφωνη γνώμη του δοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα παραπάνω ορισθέντα.

Αρθρο 5ο
Ο Πρόεδρος του Σωματείου αναγγέλλει έγγραφα την εγγραφή του αιτούντος ως Τακτικού, Δόκιμου, Αντεπιστέλλοντος ή Πάρεδρου μέλους και τον καλεί να καταβάλλει στον Ταμία του σωματείου το ποσό των χρημάτων που έχει ορισθεί σαν δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.
Η ιδιότητα του Τακτικού, του Δόκιμου και του Αντεπιστέλλοντος μέλους αρχίζει από τη στιγμή της καταβολής του ποσού της εγγραφής και της πρώτης ετήσιας συνδρομής, που πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την γνωστοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη εφαρμογής του παραπάνω όρου η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται ανίσχυρη. Η ιδιότητα του Πάρεδρου μέλους, το οποίο δεν υποχρεώνεται σε καταβολή δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, αρχίζει από την στιγμή της κοινοποίησης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 6ο
Α. Τα τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που πηγάζουν από τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Ειδικότερα, τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν επίσης το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου, που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση.
Β. Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του σωματείου, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που αντίκειται σε αυτούς, να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις του Σωματείου και τις εν γένει συγκεντρώσεις που γίνονται με πρωτοβουλία του Δ.Σ., καθώς και να καταβάλλουν τακτικά τη συνδρομή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Γ. Τα Δόκιμα, Ομότιμα, Αντεπιστέλλοντα, Πάρεδρα, και Επίτιμα Μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα Τακτικά Μέλη, πλην του δικαιώματος να εκλέγουν τη Διοίκηση του Σωματείου, να εκλέγονται σ΄αυτή και να ψηφίζουν σε θέματα που αφορούν στα επαγγελματικά συμφέροντα των Ελλήνων Ενδοκρινολόγων. Αυτά δεν υποχρεώνονται να παρευρίσκονται στις συνελεύσεις ή συγκεντρώσεις του σωματείου.
Δ. Επιτρέπεται στα μέλη του σωματείου να χρησιμοποιούν την ιδιότητά τους αυτή κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, εφ’όσον δεν προσκρούει σε δεοντολογικές διατάξεις. Στους παραβάτες επιβάλλεται από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου ποινή διαγραφής.
Ε. Κάθε μέλος του οποίου η δραστηριότητα είναι ενάντια στους σκοπούς του σωματείου ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης του σωματείου υπόκειται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης του:
1) γραπτή επίπληξη,
2) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο,
3) διαγραφή.
Οι ποινές επιβάλλονται όπως στο επόμενο άρθρο ορίζεται.

Αρθρο 7ο
Α. Παύουν να είναι μέλη του σωματείου :
1) Οι υποβάλλοντες έγγραφη παραίτηση και
2) Οι διαγραφόμενοι από τη Γενική Συνέλευση
Σε περίπτωση παραίτησης μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να την αποδεχθεί εφόσον αυτό γνωστοποιηθεί έγγραφα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού και λογιστικού έτους.
Η διαγραφή μέλους ή οποιαδήποτε άλλη ποινή επιβάλλεται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους ή του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Λόγω διαγραφής αποτελεί και η μη τακτοποίηση των ταμειακών υποχρεώσεων επί τρία έτη εφόσον προηγηθεί έγγραφη υπενθύμιση με συστημένη επιστολή. Ειδικότερα, τα μέλη της εταιρείας που δεν τακτοποιούν, για δύο συνεχή χρόνια, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την εταιρεία, παύουν να θεωρούνται ενεργά μέλη και διακόπτεται η ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες της εταιρείας. Τα μέλη αυτά επανακτούν το δικαίωμα του τακτικού μέλους, χωρίς διαδικασία επανεγγραφής, αμέσως μόλις τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και εφόσον δεν έχει προηγηθεί η διαγραφή τους.
Πόροι του Σωματείου
Άρθρο 8ο
Α. Οι πόροι του Σωματείου αποτελούνται από:
1) Το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των τακτικών, των δόκιμων και αντεπιστελλόντων μελών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού. Το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο Β του παρόντος άρθρου.
2) Τα έσοδα από την ενδεχόμενη πώληση δημοσιευμάτων, οπτικοακουστικών βοηθημάτων (κασέτες CD)κτλ.
3) Τις έκτακτες εισφορές.
4) Τις κάθε φύσεως οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε τύπο και μορφή, με ή χωρίς αντάλλαγμα.
5) Τις εισπράξεις κάθε φύσεως δημόσιων εμφανίσεων που οργανώνονται από το Σωματείο, καθώς και εκ των διαφημίσεων του περιοδικού της Εταιρείας.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με απόφασή του που λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος Καταστατικού, δικαιούται να αυξάνει ή να μειώνει, κατά την κρίση του, τα δικαιώματα εγγραφής μελών και το ποσό της ετήσιας συνδρομής καθώς επίσης να ορίζει έκτακτες υποχρεώσεις ή εισφορές των Τακτικών, Δοκίμων και Αντεπιστελλόντων Μελών για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.
Γ. Για την συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, απαιτείται το μέλος να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Δ. Η περιουσία του σωματείου δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στο καταστατικό.
Ε. Η απόκτηση από το Σωματείο, από επαχθή αιτία, ακίνητων ή κινητών πραγμάτων σημαντικής αξίας γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση της συνέλευσης των μελών. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να σημαίνει την ανάμειξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Απαγορεύεται η λήψη προμήθειας από το Σωματείο, κατά τη διενέργεια των πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας
του.
ΣΤ. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο, γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της συνέλεύσης των μελών, που παρέχεται με πλειοψηφία του μισού τουλάχιστον των μελών του σωματείου. Κληρονομιές καταλειπόμενες στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής. Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Σωματείου, για ορισμένο σκοπό, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Σωματείου, οι τυχόν δε πρόσοδοι, που προέρχονται από αυτές, διατίθενται σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν από το διαθέτη ή το δωρητή. Οι δωρεές προς το σωματείο γίνονται επώνυμα.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Άρθρο 9ο
Α. το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του, η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, με μυστική, με ψηφοδέλτια, ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία. Η διοίκηση και τα καταστατικά όργανα του σωματείου αποτελούνται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Αποκλείεται από τη διοίκηση, μέλος του Σωματείου που έχει στερηθεί, αυτοδίκαια ή μετά από δικαστική απόφαση, των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
Β. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση. Ως Πρόεδρος εκλέγεται ο εκ των υποψηφίων πλειοψηφών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον οι ισοψηφούντες είναι δύο, εκτός εάν αποσύρεται ο ένας. Σε κάθε άλλη περίπτωση επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους οπό τη Γενική Συνέλευση, λήγει δε κατά τη δεύτερη μετά την εκλογή τους. Τακτική Γενική Συνέλευση Κάθε χρόνο ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση τρία από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων λήγει η διετής θητεία.
Γ. Προσωρινή Διοίκηση του σωματείου διορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο στην περίπτωση παραδοχής απ’ αυτό αιτήσεως της Εποπτεύουσας Αρχής για την κήρυξη ως έκπτωτης της τακτικής Διοίκησης του σωματείου λόγω παράβασης του νόμου ή του καταστατικού ή εκτροπής από τους σκότιους αυτού. Η προσωρινή Διοίκηση υποχρεώνεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται με τη δικαστική απόφαση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας Διοίκησης. Ο χρόνος της θητείας της διοριζόμενης προσωρινής Διοίκησης καθορίζεται σε συνάρτηση με το χρόνο που είναι αναγκαίος για την ανάδειξη αιρετής Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του έτους
Δ. Μέχρι να διοριστεί ή να εκλεγεί νέα Διοίκηση και να αναλάβει τα καθήκοντα της. η παλαιά Διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Σωματείου απέχουσα από κάθε οικονομική δραστηριότητα, πλην εκείνης για την τρέχουσα διαχείριση, από μακροχρόνιο προγραμματισμό και από επιβολή ποινών.
Ε. Δεν επιτρέπεται στα μέλη της Διοίκησης του σωματείου να παρέχουν σ’ αυτό εξαρτημένη εργασία με αμοιβή ή και να συνάπτουν συμβάσεις που συνεπάγοντοι τη λήψη αμοιβής για προσφορά κάθε φύσεως άλλων υπηρεσιών ή αποβλέπουν σε κέρδος μέσω της ανάληψης έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το σωματείο. Επίσης, τα μέλη της Διοίκησης δε δικαιούνται οποζημίωση γιο απασχόληση τους στις υποθέσεις του σωματείου.

Άρθρο 10ο
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, μετά από πρόσκληση τουΠροέδρου, εντός δεκαπέντε ημερών οπό την εκλογή των νέων μελών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τους τρεις Ειδικούς Γραμματείς (τον Ειδικό Γραμματέα της Εκπαιδευτικής Επιτροπής, τον Ειδικό Γραμματέα της Επιτροπής Ελευθεροεπαγγελματιών και τον Ειδικό Γραμματέα της Επιτροπής των μη ασκούντων την Ενδοκρινολογία ως ελεύθερο επάγγελμα) και τον Ταμία, οπότε και γίνεται παράδοση και παραλαβή, δια πρωτοκόλλου, της περιουσίας και των λοιπών στοιχείων του Σωματείου.

Β. Δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το αυτό πρόοωπο πάνω από δύο συνεχείς διετίες.
Γ. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω παραίτησης, παύσης κτλ ή θανάτου του Προέδρου, το κοθήκοντά του εκτελεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος, εντός δεκαπέντε ημερών, συγκαλεί Εκτακτη Γενική Συνέλευση με αντικείμενο την εκλογή Προέδρου. Στην περίπτωση αυτή η θητεία του νέου Προέδρου διαρκεί μέχρι τη δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την εκλογή του.
Δ. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω παραίτησης, παύσης κ.τλ. ή θονάτου μέλους(ων) του Διοικητικού Συμβουλίου, την κενή(ες) θέση(εις) καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη που εκλέχθηκαν κατά την τελευταίο Γενική Συνέλευση των μελών, κατά τη οειρά εκλογής τους η μετά κλήρωση μετοξύ τους επί ισοψηφίας. Σε περίπτωση που όλα τα αναπληρωματικό μέλη έχουν κληθεί για την κάλυψη κενωθείσας θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου και κενωθεί εκ νέου θέση σε αυτό, με οποτέλεσμα η θέση αυτή να μην μπορεί να καλυφθεί, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει Εκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε έξι μήνες.

Άρθρο 11ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Διοικεί το σωματείο και μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών του και για την τήρηση του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών Συνελεύσεων.
β. Εγκρίνει την εγγραφή των τακτικών, Δόκιμων, Αντεπιστελλόντων και Παρέδρων μελών του Σωματείου και εκλέγει τα Ομότιμα και Επίτιμα μέλη σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό,
γ. Συνιστά υποεπιτροπές μελέτης ή τελέσεως συγκεκριμένης ενέργειας εντός των σκοπών του Σωματείου, όπως Εκπαίδευσης, Δεοντολογίας, Πειθαρχική, Εκπροσώπησης στο εσωτερικό και εξωτερικό κ.τ.λ.
δ. Χορηγεί άδειες απουσίας στα μέλη αυτού,
ε. Αποβάλλει τα μέλη του που απουσιάζουν αδικαιολόγητα επί τρις συνεδριάσεις του,
στ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού να προσλαμβάνει ή απολύει το προσωπικό του σωματείου,
ζ. Διαχειρίζεται και διαθέτει τους πόρους του σωματείου μέσα στα όρια του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.
η. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού, εισηγούμενο και τα θέματα της ημερησίας διάταξης,
θ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πάσης Αρχής και παντός τρίτου, και
ι. Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που ανατίθεται σε αυτό από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την εν όλω ή εν μέρει άσκηση του δικαιώματος του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του.
Άρθρο 12ο
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά τουλάχιστον ανά μήνα στα γραφεία του σωματείου στην οδό Σινώπης 36, στην Αθήνα ή σε άλλο χώρο ή άλλη πόλη, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μετά πρόσκληση του Προέδρου αυτού.
Β. Εκτός αν από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία των παρόντων μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση προσωπικών θεμάτων, οι αποφάσεις γι’ αυτά λαμβάνονται
σε μυστική ψηφοφορία.
Γ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να συγκαλέσει και εκτάκτως τούτο, εντός πέντε ημερών, εφόσον το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του.
Δ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται από το Γενικό Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο πράξεων αυτού, χρονολογούνται, αριθμούνται και υπογράφονται από όλους τους παριστάμενους και ισχύουν από της υπογραφής των.
Η καταχώρηση της γνώμης των μειοψηφούντων είναι υποχρεωτική εφόσον αυτό ζητηθεί από αυτούς.
Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή :
1) Αντίγραφο Καταστατικού καθώς και των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων αυτού μετά της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως ταύτης,
2) Πίνακα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ειδικών γραμματειών μετά από κάθε συγκρότηση ή μεταβολή τους, στον οποίο περιλαμβάνονται το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας των καθώς επίσης και αντίγραφο του πρακτικού των αρχαιρεσιών, σε διάστημα ενός μηνός από τη συγκρότηση ή τη μεταβολή του και
3) Αντίγραφο του εγκεκριμένου ισολογισμού και απολογισμού κάθε διαχειριστικής χρήσεως καθώς και της εκθέσεως της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής σε διάστημα ενός μηνός από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.
Άρθρο 13ο
Α. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς Συνεδριάσεις αυτού, αποβάλλει την ιδιότητά του αυτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται κατά την ειδική απαρτία και πλειονοψηφία του εδαφίου Β του άρθρου 4 του παρόντος και αντικαθίσταται σύμφωνα με το εδάφιο Δ του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού.
Β. Κανένας δεν μπορεί να παραμένει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν χάσει την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου.
Άρθρο 14ο
Α. Ειδικά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :
1) Συντάσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου,
2) Συγκαλεί και προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
3) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών.
4) Εισηγείται τη λήψη κάθε μέτρου που αφορά στην πρόοδο του σωματείου ή στην επίτευξη του σκοπού του,
5) Προσλαμβάνει ή απολύει το προσωπικό του σωματείου κατόπιν ειδικής κάθε φορά εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου,
6) Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τις εντολές εισπράξεως και πληρωμής από τον Ταμία.
7) Εκδίδει αντίγραφα των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων ή Συγκεντρώσεων.
Β. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά, σε όλες του τις δραστηριότητες, ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ο Γεν. Γραμματέας.
Γ. Το Γεν. Γραμματέα, τους ειδικούς γραμματείς και τον Ταμία που απουσιάζουν ή εμποδίζονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους αντικαθιστά άλλο Μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15ο

Α. Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας :
1) Αποτελεί τον πρώτο μεταξύ ίσων και συντονίζει το έργο των ειδικών γραμματέων.
2) Ενεργεί την αλληλογραφία του σωματείου με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και τις εντολές εισπράξεως και πληρωμής από τον Ταμία.
3) Τηρεί τα αρχεία και τις σφραγίδες αυτού.
4) Παραλαμβάνει τα προς το Σωματείο αποστελλόμενα έγγραφα, έντυπα και επιστολές, πλην αυτών που απευθύνονται σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
5) Αποστέλλει στα μέλη ενημερωτική επιστολή μετά από κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού καθώς και μετά κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών.
6) Συγκεντρώνει τα ετήσια απογραφικά δελτία με τις τυχόν αλλαγές των στοιχείων των μελών για τη συνεχή ενημέρωση του μητρώου.
7) Τηρεί το κατά το εδάφιο Δ του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού Βιβλίο Πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κατά το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού Βιβλία Πράξεων Γενικών Συνελεύσεων και Συγκεντρώσεων, καθώς και το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Σωματείου επικουρούμενος από τους Ειδικούς Γραμματείς.
Β. Ειδικότερα, καθένας από τους Ειδικούς Γραμματείς του Διοικητικού Συμβουλίου:
1) Αποτελεί το σύνδεσμο της αντίστοιχης Επιτροπής με το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Χειρίζεται τα θέματα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Χειρίζεται τα θέματα τα οποία αφορούν στην Επιτροπή της οποίας ορίστηκε Ειδικός Γραμματέας, συνεργαζόμενος με το Γενικό Γραμματέα.
4) Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της αντίστοιχης επιτροπής.
5) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, Συνελεύσεων ή Συγκεντρώσεων που αφορούν σε θέματα της Επιτροπής της οποίας ορίστηκε Ειδικός Γραμματέας, τα οποία παραδίδει στον Γενικό Γραμματέα για την τήρηση των προβλεπομένων στη παράγραφο Α (6,7) του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 16ο
Α. Ο Ταμίας :
1) Προστατεύει την περιουσία του Σωματείου.
2) Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις όλα τα προς το Σωματείο οφειλόμενα ποσά από οποιαδήποτε αιτία και από οποιονδήποτε.
3) Εισπράττει από τα Τακτικά, τα Δόκιμα και Αντεπιστέλλοντα Μέλη τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές αυτών.
4) Ενεργεί τις πληρωμές με ένταλμα του Προέδρου και αναλαμβάνει χρήματα από τις καταθέσεις στην Τράπεζα μετά έγγραφη σχετική εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα,
5) Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο Ταμείου που φέρει την υπογραφή του Προέδρου και είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Σωματείου,
6) Ευθύνεται ατομικά για κάθε δαπάνη χωρίς ένταλμα και
7) Δεκαπέντε ημέρες πριν την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο λεπτομερή λογοδοσία της διαχείρισής του και ισολογισμό. Η λογοδοσία αυτή και ο ισολογισμός υποβάλλονται στη συνέχεια, από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθα.
Β. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου, αναφερόμενος σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών καθώς και στα πραγματοποιηθέντα έξοδα γίνεται κάθε χρόνο από Τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση των μελών. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε χρόνου καθώς και η έκθεση της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται
υποχρεωτικά για τη έγκριση στην τακτική Συνέλευση των μελών του σωματείου.
Άρθρο 17
1. Τα δόκιμα μέλη εκλέγου ανά διετία, στον τόπο και το χρόνο διενέργειας του Πανελλήνιου Ενδοκρινολογικού Συνεδρίου, με μυστική ψηφοφορία, την Επιτροπή των Δοκίμων μελών που είναι πενταμελής
2. Την ευθύνη για την ενημέρωση των δοκίμων μελών, ως προς τον τόπο και χρόνο της ψηφοφορίας και την εφαρμογή των κανόνων εκλογής έχει ο ειδικός γραμματέας της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Για τον τρόπο εκλογής της πενταμελούς επιτροπής ισχύουν αναλογικά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9.
4. Η επιτροπή εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία, εκπρόσωπό της το όνομα του οποίου γνωστοποιεί εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το έγγραφο προσυπογράφουν όλα τα μέλη της Επιτροπής των δοκίμων μελών.
5. Η Επιτροπή των δοκίμων μελών ασχολείται με θέματα που αφορούν στην εκπαίδευσή τους. Τις απόψεις της επιτροπής των δοκίμων μελών μεταφέρει στην Εκπαιδευτική Επιτροπή ο εκπρόσωπος που εκλέγεται από αυτή.

Άρθρο 18ο

Α. Από την Γενική Συνέλευση εκλέγονται τρεις τριμελείς επιτροπές.
1. Η Επιτροπή Ελευθεροεπαγγελματιών
2. Η Επιτροπή των Ενδοκρινολόγων των μη ασκούντων το ελεύθερο επάγγελμα
3. Η Εκπαιδευτική Επιτροπή
Β. Οι δύο πρώτες Επιτροπές είναι τετραμελείς, αποτελούμενες από τρία εκλεγμένα μέλη και τον αντίστοιχο Ειδικό Γραμματέα του Δ.Σ., ενώ η Εκπαιδευτική Επιτροπή είναι πενταμελής, αποτελούμενη από τα τρία εκλεγμένα μέλη, τον αντίστοιχο Ειδικό Γραμματέα του Δ.Σ. και τον εκρπόσωπο των δοκίμων μελών
Γ. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν: α) για την Επιτροπή Ελευθεροεπαγγελματιών τα τακτικά μέλη που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες β) για την Επιτροπή των Ενδοκρινολόγων που δεν ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα τα τακτικά μέλη που είναι γιατροί του ΕΣΥ, γ) για την Εκπαιδευτική Επιτροπή όλα τα τακτικά μέλη.
Δ. Τα μέλη καθεμιάς από τις Επιτροπές εκλέγονται για διάστημα δύο ετών.
Ε. Σε περίπτωση που σε ένα τακτικό μελός συνυπάρχει η ιδιότητα του ελύθερου επαγγελματία και του νοσοκομειακού γιατρού, για θέματα εκλογής υπερισχύει η πρώτη ιδιότητα.
ΣΤ. Κάθε επιτροπή συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο της και το Γραμματέα της, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις που αφορούν στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 9εδάφιο Α του άρθρου 10) ενημερώνοντας γιαυτό το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ζ. Οι αρμοδιότητες των μελών κάθε επιτροπής, εντός της επιτροπής, είναι ανάλογες με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια του αντικειμένου τους.
Η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Επιτροπής, συντάσσεται ο εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της κάθε επιτροπής.
Θ. Τα μέλη κάθε επιτροπής συσκέπτονται και αποφασίζουν για θέματα της αρμοδιότητάς τους. Οι επιτροπές διαβιβάζουν εγγράφως τις εισηγήσεις τους, δια του Γραμματέα της Επιτροπής, προς το διοικητικό Συμβούλιο για επικύρωση. Οι αποφάσεις των επιτροπών που επικυρώνονται θεωρούνται αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Σε περίπτωση που κάποια εισήγηση μιας εκ των Επιτροπών απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επαναφέρει την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο υποχρεούται να συνεδριάσει εν ολομέλεια. Η εκ νέου απόρριψη της εισήγησης απαιτεί πλειοψηφία πέντε ψήφων και καθίσταται υποχρεωτική για την Επιτροπή.
2. Για θέματα που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα και συμφέροντα των μελών της Εταιρείας, τα οποία εγείρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τα μέλη του, η λήψη απόφασης προϋποθέτει την έκφραση της άποψης των αντιστοίχων επιτροπών. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζεται η παράγραφος (Θ1) του παρόντος άρθρου.
Ι. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελευθεροεπαγγελματιών ενδοκρινολόγων μνημονεύονται στο άρθρο 2 παρ. !! εδάφια α, β, δ, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής των μη ασκούντων την Ενδοκρινολογία ως ελεύθερο επάγγελμα στο άρθρο 2 παρ. !! εδάφια α,γ,δ και οι αρμοδιότητες της Εκπαιδευτικής Επιτροπής στο άρθρο 2 παρ. ! εδάφια α,β,γ,δ,ε,στ.
ΙΑ. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών συνεδριάζουν τακτικά στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα ή σε άλλο χώρο ή άλλη πόλη αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μετά πρόσκληση των προέδρων τους.
ΙΒ. Εκτός, αν από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά καθεμιά από τις επιτροπές του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει για θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρευρίσκονται, στις τετραμελείς τρία (3) τουλάχιστον μέλη και στην πενταμελή τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία των παρόντων μελών τους και με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση προσωπικών θεμάτων, οι αποφάσεις γιαυτά λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
ΙΓ. Ο Προέδρος καθεμιάς από τις παραπάνω Επιτροπές υποχρεώνεται να συγκαλέσει και εκτάκτως αυτήν, εντός πέντε ημερών, εφόσον το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον μέλη της.
ΙΔ. Οι αποφάσεις καθεμιάς από τις καταστατικές Επιτροπές καταχωρούνται από τον Γραμματέα της σε ειδικό βιβλίο πράξεων αυτού, χρονολογούνται, αριθμούνται και υπογράφονται από όλους τους παρισταμένους και ισχύουν από την υπογραφή τους. Η καταχώρηση της γνώμης των μειοψηφούντων είναι υποχρεωτική, εφόσον αυτό ζητηθεί από αυτούς. Κάθε επιτροπή τηρεί ανεξάρτητο αρχείο της αλληλογραφίας της, στα γραφεία της εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενικές Συνελεύσεις και Συγκεντρώσεις
Άρθρο 19ο
Α. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου διακρίνονται σε :
1) Τακτική. Αυτή γίνεται μια φορά κατ΄έτος κατά το χρόνο και στον τόπο διενέργειας του Πανελλήνιου Ενδοκρινολογικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση ματαίωσης του ετήσιου Πανελλήνιου Ενδοκρινολογικού Συνεδρίου η τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών γίνεται στην έδρα του σωματείου εντός του διμήνου Απριλίου-Μαϊου. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται ο ισολογισμός και απολογισμός του προηγούμενου έτους, η επ΄αυτού έκθεση της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής και ο προϋπολογισμός του νέου έτους. Επίσης διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή και της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.
Η ελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης από το Δ.Σ. Σε αυτή υποβάλλονται γι΄αυτό το σκοπό από το ΔΣ τα τηρούμενα διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα. Με βάση τα στοιχεία αυτά η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη έκθεσης, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής διαβάζει την έκθεση που έχει συνταχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή για τη διαχείριση του Δ.Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Η διάρκεια της θητείας της συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. Η εκλογή των μελών της γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τους όρισμούς του παρόντος καταστατικού. Συγχρόνως με τα τακτικά εκλέγονται και μέλη που αποχωρούν για οποιονδήποτε λόγο.
Εντός οκτώ ημερών από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται, κατόπιν προσκλήσεως του μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγουν τον Πρόεδρό τους, ο οποίος κατευθύνει τις εργασίες της.
Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη, και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο μέλη της. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν δικαιούνται καμιάς αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους σε αυτή, καθόσον το αξίωμα τους είναι τιμητικό.
Η ελεγκτική Επιτροπή :
α) παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του σωματείου και ελέγχει αν οι διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία είναι σύμφωνες με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
β) εξετάζει τα έγγραφα και τα λογιστικά βιβλία, τα οποία ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέσει υπόψη της σε τρεις (3) ημέρες, αφότου του ζητηθούν.
γ) ελέγχει τον οικονομικό απολογισμό και υποβάλλει ολοκληρωμένη έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. του σωματείου, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Την έκθεση υποβάλλει ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής στη Γενική Συνέλευση.
δ) υποβάλλει κάθε παρατήρησή της στο Δ.Σ.
2). Εκτακτες : Αυτές συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην Αθήνα ή σε άλλο μέρος της Ελλάδος, λόγω επείγοντος θέματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και όταν το ζητήσουν εγγράφως δεκαπέντε (15) τουλάχιστον τακτικά μέλη του σωματείου.
Β. Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου έχει την ανώτατη εποπτεία και απόφαση επί παντός θέματος του σωματείου αποφασίζουσα και για κάθε ζήτημα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθώς και για την έγκριση εσωτερικών κανονισμών του σωματείου καθώς και της λειτουργίας των Επιτροπών που προβλέπονται στο άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού.
Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί να συστήνει και λοιπές Επιτροπές, (π.χ. Επιτροπή Πειθαρχικού, Επιτροπή Σύνταξης Περιοδικού, Επιτροπή Απονομής Βραβείων κτλ.) και Επιστημονικά Τμήματα για την καλύτερη λειτουργία του σωματείου και την ευόδωση των σκοπών του, χωρίς όμως να υποκαθιστά μερικά ή συνολικά το έργο των τριών προμνημονευομένων καταστατικών Επιτροπών (άρθρο 18).
Οι όροι σύστασης και οι κανόνες λειτουργίας των ανωτέρων Επιτροπών ή των Επιστημονικών Τμημάτων καθορίζονται με κανονισμό τον οποίο εισηγείται
το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία του μισού συν ένα του συνόλου των τακτικών μελών.
Γ. Ισχύ απόφασης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχει η έκφραση της βούλησης του μισού συν ένα, τουλάχιστον, των τακτικών μελών που δικαιούνται να συμμετέχουν σε πρώτη έκτακτη γενική συνέλευση, με συστημένη επιστολή (μυστική ψηφοφορία). Τα μέλη αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συστημένες επιστολές ανοίγονται ενώπιον τεσσάρων, τουλάχιστον, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είκοσι ημέρες μετά την ημερομηνία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν τελική ημερομηνία απάντησης. Το αποτέλεσμα κρίνεται με βάση τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό σχετικά με την πλειοψηφία λήψης αποφάσεων. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου22. Οι απαντήσεις των μελών φυλάγονται στο αρχείο της εταιρείας επί διετία.
Δ. Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου βρίσκεται απαρτία, όταν παρίστανται σε αυτή το μισό συν ένα τουλάχιστο των Τακτικών Μελών του. Όταν δεν επιτυγχάνεται απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Επαναληπτική Συνέλευση μετά παρέλευση δέκα (10) έως δεκατεσσάρων (14) ημερών από την προηγούμενη, οπότε η Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών του σωματείου.
Ε. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού συν ένα των παρόντων μελών, με φανερή ή μυστική ψηφοφορία.
ΣΤ. Οι προσκλήσεις για Γενική Συνέλευση υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, αποστέλλονται με το ταχυδρομείο στα Μέλη είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνέλευση, και προσδιορίζουν ακριβώς τον τόπο, την ημέρα και ώρα της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ζ. Η Γενική Συνέλευση, είτε πρόκειται για τακτική είτε για έκτακτη, εκλέγει από τα τακτικά μέλη της τον Προεδρεύοντα, με τον Αναπληρωτή του.
Άρθρο 20o
Α. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κα των καταστατικών οργάνων από τη Γενική Συνέλευση χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικού χρώματος ψηφοδέλτια και δύο ψηφοδόχοι. Και στα δύο ψηφοδέλτια είναι όμοιο το τμήμα που αναφέρεται στην εκλογή του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κα των μελών της Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Διαφορετικό είναι το τμήμα των ψηφοδελτίων που αφορά στην εκλογή των μελών των άλλων δύο καταστατικών επιτροπών. Ειδικότερα, το ένα εκ των δύο ψηφοδελτίων περιλαμβάνει τα της εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελευθεροεπαγγελματιών κα το άλλο τα της εκλογής των μελών της Επιτροπής των μη ασκούντων το ελεύθερο επάγγελμα
Β. Κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των καταστατικών επιτροπών ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζει, κατά την έναρξή της, τέσσερις ψηφολέκτες από τα τακτικά μέλη του σωματείου, οι οποίοι, ανά δύο, επιφορτίζονται με τη συλλογή των ψήφων που αφορούν τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη των τριών καταστατικών Επιτροπών (άρθρο 17). Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν τα τακτικά μέλη του σωματείου μετά παρέλευση διετίας από την εγγραφή τους και εφόσον έχουν εκπληρώσει προς το σωματείο τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Γ. Στο ψηφοδέλτιο σημειώνεται, στη θέση που ορίζεται, το όνομα(τα) του(ων) επιλεγέντος(ων) εκ των υποψηφίων. Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται ανεξάρτητα σε κάθε κάλπη και τη συνέχεια υπολογίζεται το σύνολο των ψήφων όπου απαιτείται.
Δ. Εκ των υποψηφίων επιλέγεται 1) για τη θέση του Προέδρου ένας υποψήφιος, 2) για τη θέση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι δύο υποψήφιοι και 3) για τη θέση των μελών των καταστατικών επιτροπών μέχρι δύο υποψήφιοι.
Άρθρο 21ο
Το σωματείο διενεργεί υπό την προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή Τακτικού Μέλους ειδικά εξουσιοδοτημένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκεντρώσεις Επιστημονικού Περιεχομένου. Αυτές συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως και οι Συνελεύσεις, πλην όμως για τις επιστημονικές συγκεντρώσεις δεν απαιτείται απαρτία ή κάποια πλειοψηφία. Στις επιστημονικές συγκεντρώσεις μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του σωματείου προς τα οποία ο Πρόεδρος απευθύνει το λόγο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει όπως ορισμένη επιστημονική συγκέντρωση περιορισθεί μόνο μεταξύ των τακτικών ή/και άλλης κατηγορίας μελών του σωματείου ή όπως το σωματείο συνεδριάσει μαζί με άλλο ή άλλα επιστημονικά σωματεία ή Εταιρείες. Οι λεπτομέρειες των Επιστημονικών Συγκεντρώσεων ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 22ο
Με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα τηρείται ειδικό βιβλίο όπου καταχωρούνται περιληπτικά τα διαμειβόμενα στις Τακτικές και Έκτακτες Συνελεύσεις. Ταύτα μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γεν. Γραμματέα που εκτελεί χρέη πρακτικογράφου και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σωματείου, σε περίπτωση δε που αφορούν σε αρχαιρεσίες υπογράφονται και από τους ψηφολέκτες.
Άρθρο 23ο
Το Σωματείο δικαιούται να προβαίνει σε δημοσίευση ή εκτύπωση κάθε ανακοίνωσης, ομιλίας, κτλ, που γίνεται προς αυτό ή μέσω αυτού χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως του ανακοινούντος ή ομιλητού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Παύση Οργάνων του Σωματείου – Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση Σωματείου
Άρθρο 24ο
Τα μέλη του σωματείου και του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση που λαμβάνεται όπως σε προηγούμενα άρθρα ορίζεται. Η συνεπεία υπαιτιότητος ή παραλείψεως μέλους του σωματείου ή της Διοικήσεως αυτού παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί σωματείων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του σωματείου και επισύρει την αποβολή του υπαίτιου από το σωματείο ή τη Διοίκηση αυτού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όπως ανωτέρω ορίζεται, ανεξάρτητα από την τυχόν προβλεπόμενη ποινική δίωξη ή άλλη νομική κύρωση. Κατά της αποφάσεως αυτής ο διαγραφείς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή, όπως στο άρθρο 88 του Αστ. Κώδικα ορίζεται.
Άρθρο 25ο
Α. Μόνη η Συνέλευση των μελών του σωματείου αποφασίζει για τη διάλυσή του. Αντίγραφο της αποφάσεως αυτής κοινοποιείται με μέριμνα του Προέδρου της Συνέλευσης μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη λήψη της, στο Πρωτοδικείο Αθηνών για να γραφεί στο κατά το άρθρον 78 του Αστικού Κώδικα Βιβλίο και να ενημερωθεί ο σχετικός φάκελος καθώς και στην Εποπτεύουσα Αρχή.
Β. Η διάλυση επέρχεται από την ημερομηνία εγγραφής της σχετικής αποφάσεως της Συνέλευσης στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Γ. Το σωματείο διαλύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, όπως ο νόμος ορίζει.
Δ. Στην περίπτωση που ήθελε διαταχθεί, δικαστικά, η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σωματείου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης αποφάσεως περί διαλύσεώς του.
Άρθρο 26ο
Α. Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία στην πρώτη ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση των 2/3 του συνόλου των τακτικών μελών, η δε απόφαση για τη διάλυση δεν μπορεί να ληφθεί παρά μόνο με πλειοψηφία ίση με τα 3/4 τουλάχιστον του άρθρου των παρόντων τακτικών μελών.
Β. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η διάλυση του Σωματείου η Γενική Συνέλευση που την αποφασίζει εκλέγει τρία από τα τακτικά μέλη ως εκκαθαριστές, που υποχρεούνται να προβούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, στην εκκαθάριση όπως στο επόμενο άρθρο ορίζεται.
Άρθρο 27ο
Α. Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου η κινητή και ακίνητη περιουσία του ρευστοποιείται και πληρώνονται οι υποχρεώσεις του. Η περιουσία που απομένει μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σωματείου περιέρχεται στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “ Ιατρική Εταιρεία Αθηνών “ με έδρα την Αθήνα, ως πόρος αυτού. Για τη διαδοχή αυτή αποφασίζει το Πρωτοδικείο Αθηνών με την προϋπόθεση ότι η “ Ιατρική Εταιρεία Αθηνών “, θα αποδέχεται ταύτην.
Β. Αν τυχόν καταλήφθηκε περιουσία δια κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, για την εξυπηρέτηση των σκοπων του σωματείου εκ των προσόδων αυτής, εφόσον στην πράξη της διαθέσεως δεν ορίζεται διαφορετικά, η περιουσία αυτή διατίθεται με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για διάλυση του σωματείου.
Γ. Ο χρόνος εκκαθάρισης του σωματείου, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του έτους. Παράταση του χρόνου επί τρίμηνο είναι μόνο δυνατή εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι όπως μετά το τέλος του έργου τους υποβάλλουν στην Εποπτεύουσα Αρχή έκθεση για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν με σκοπό την εκκαθάριση της περιουσίας του σωματείου.
Άρθρο 28ο
Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα, που τίθεται σε όλα τα έγγραφα αυτού, φέρουσα κυκλικά τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΩΝ. Το Σωματείο μπορεί να έχει και σφραγίδες που να φέρουν κυκλικά την επωνυμία αυτού, μεταφρασμένη σε άλλες γλώσσες, χρησιμοποιούμενες μόνο για έγγραφα που αποστέλλονται στο Εξωτερικό.
Άρθρο 29ο
Το διαχειριστικό έτος του σωματείου αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Άρθρο 30ο
Για θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Αστικού Κώδικα και των λοιπών σχετικών νόμων.
Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 31ο
Α. Μόνο κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση με βάση τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού επιλέγονται τέσσερις εκ των υποψηφίων για την εκλογή μελών του ΔΣ.
Β. Κατά την πρώτη ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου Β του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε, ορίζεται ότι τα τρία προς ανανέωση μέλη θα επιλεγούν με κλήρο.
Γ. η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται για 6 μήνες μετά την εγγραφή της παρούσας τροποποίησης του Καταστατικού στο βιβλίο του Πρωτοδικείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη Γενική Συνέλευση για την εφαρμογή του παρόντος καταστατικού μέσα στο χρόνο αυτό.
Άρθρο 32ο
Το παρόν καταστατικό μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση των μελών, που συγκλήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Άρθρο 33ο
Μετά την ισχύ του παρόντος καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε, τα τακτικά μέλη του σωματείου που δεν έχουν την ιδιότητα του ενδοκρινολόγου μεταφέρονται στην κατηγορία των παρέδρων μελών.

Αθήνα, 7-2-98
Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης
Ο Γραμμματέας της Γεν. Συνέλευσης

Top