Αρχική Σελίδα / Εσωτερικός Κανονισμός Επιστημονικών Τμημάτων

Εσωτερικός Κανονισμός Επιστημονικών Τμημάτων

Τα Επιστημονικά Τμήματα (Ε.Τ.) που δημιουργούνται σύμφωνα με το καταστατικό της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (Ε.Ε.Ε.), αφορούν πεδία της Ενδοκρινολογίας – Μεταβολισμού με ευρύ γνωστικό αντικείμενο, και διέπονται από τον παρόντα κανονισμό :

Άρθρο 1 : Τα Ε.Τ. υπάγονται στην Ε.Ε.Ε. και η λειτουργία τους διέπεται από το καταστατικό της Ε.Ε.Ε. και τον παρόντα κανονισμό. Κάθε ενέργεια ή πράξη που αντιβαίνει στις διατάξεις αυτές είναι αυτοδικαίως άκυρη, και τα μέλη τίθενται εκτός του Ε.Τ. με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να φέρει το θέμα στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση με εισήγηση διαγραφής του από μέλος της Εταιρείας.

Άρθρο 2: Τα Ε.Τ. προάγουν τους σκοπούς τους, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του καταστατικού της Ε.Ε.Ε., σε συνεργασία με το Δ.Σ. το οποίο εποπτεύει . Ως γνωστικά αντικείμενα ορίζονται η νευροενδοκρινολογία, ο θυρεοειδής, τα μεταβολικά νοσήματα των οστών, τα επινεφρίδια, οι γονάδες, ο Σακχαρώδης Διαβήτης, οι δυσλιπιδαιμίες και η παχυσαρκία.

Άρθρο 3 : Προϋπόθεση για σύσταση Ε.Τ. είναι η υποβολή αίτησης που
Υπογράφεται από (15) δέκα πέντε τουλάχιστον μέλη της Ε.Ε.Ε., από τα οποία τα 2/3 τακτικά, με αποδεδειγμένο επιστημονικό ενδιαφέρον για το γνωστικό πεδίο του Ε.Τ.

Άρθρο 4 : Μέλη κάθε Ε.Τ. μπορούν να εγγραφούν όσα από τα τακτικά, αντεπιστέλλοντα, πάρεδρα και ομότιμα μέλη της Ε.Ε.Ε. έχουν αποδεδειγμένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο αντικείμενο του Ε.Τ. Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή του υποψήφιου σε ερευνητικές μελέτες που αφορούν το αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Κάθε μέλος μπορεί να μετέχει μόνο σε δύο (2) Ε.Τ. Για την εγγραφή στο Ε.Τ. υποβάλλονται στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε., αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα..

Άρθρο 5 : Στον επιστημονικό προγραμματισμό των Ε.Τ. περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, συζητήσεις περιπτώσεων ασθενών, διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων, συναντήσεις εργασίας (π.χ. ημερίδες) καθώς και άλλες συναφείς εκδηλώσεις. Επιτρέπεται η επιστημονική συνεργασία με αντίστοιχα διεθνή Ε.Τ., με την προϋπόθεση της έγκρισης της από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. Δεν συμπεριλαμβάνονται στις δραστηριότητες των Ε.Τ. συνέδρια ή εκδηλώσεις με υποβολή και παρουσίαση εργασιών. Η λειτουργία των Ε.Τ. δεν αποκλείει τις ανεξάρτητες )εκτός των Ε.Τ.) επιστημονικές μελέτες των μελών της Ε.Ε.Ε.

Άρθρο 6 : Τα Ε.Τ. διοικούνται από τριμελή επιτροπή (Διοικούσα Επιτροπή) η οποία έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης του επιστημονικού προγραμματισμού και η οποία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις παράλληλες δραστηριότητες των άλλων Ε.Τ. Για τον λόγο αυτό, οι Διοικούσες Επιτροπές των Ε.Τ. υποβάλλουν τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. τον Οκτώβριο εκάστου έτους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Τ. μετά από ενημέρωση και συζήτηση μεταξύ των μελών του Ε.Τ., όποτε αυτό είναι εφικτό. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών του Ε.Τ. στις δραστηριότητές του. Η ευθύνη συντονισμού των εκδηλώσεων των Ε.Τ. ανήκει στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. το οποίο φροντίζει για την ισότιμη στήριξη των Ε.Τ. Έγκαιρη υποβολή προγραμματισμού απαιτείται και για τις έκτακτες εκδηλώσεις. Όλες οι εκδηλώσεις τελούνται υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Ε.

Άρθρο 7 : Οι πόροι των Ε.Τ. αποτελούν πόρους της Ε.Ε.Ε. Η χρηματοδότηση των εκδηλώσεων και των λοιπών δραστηριοτήτων των Ε.Τ. προέρχεται από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. πλην των επιστημονικών μελετών και των ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία αυτοχρηματοδοτούνται. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. παρέχει γραμματειακή υποστήριξη για την διεκδίκηση και διαχείριση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά προγράμματα.

Άρθρο 8 : Ο προϋπολογισμός κάθε δραστηριότητας των Ε.Τ. υποβάλλεται μαζί με τον επιστημονικό προγραμματισμό στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής. Η διεξαγωγή της εκδήλωσης και τυχόν άλλος φορέας υλοποίησης πλην του Ε.Τ. τελούν υπό την έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. ελέγχει τον οικονομικό απολογισμό της εκδήλωσης.
Οι δαπάνες των εκδηλώσεων των Ε.Τ. οφείλουν να υπακούουν στους κανόνες της χρηστής διαχείρισης. Τυχόν πλεονάζοντα έσοδα μετά από κάθε εκδήλωση αποδίδονται στο Ταμείο της Ε.Ε.Ε.

Άρθρο 9 : Η Διοικούσα Επιτροπή, αποτελείται από τακτικά μέλη τουλάχιστον κατά τα 2/3 και εκλέγεται από τα μέλη κάθε Ε.Τ. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Ε.Τ. είναι διετής. Η νέα Διοικούσα Επιτροπή κατά την ανάληψη των καθηκόντων της παραλαμβάνει, με πρωτόκολλο που υπογράφεται από την απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή, όλα τα σχετικά με το Ε.Τ. και αναλαμβάνει την ευθύνη των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή υποβάλλει προς το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. τα πεπραγμένα της. Μέχρι την ανάληψη της διοίκησης του Ε.Τ. από τη νέα Διοικούσα Επιτροπή, οι τρέχουσες δραστηριότητες διεξάγονται από την προηγούμενη.
Απαγορεύεται η επανεκλογή στη θέση του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού που έχει εκλεγεί για δυο συνεχείς διετίες, όμως το μέλος αυτό μπορεί να επανεκλεγεί μετά την παρεμβολή μιας τουλάχιστον διετίας.

Άρθρο 10 : Οι εκλογές διεξάγονται ανά διετία, τον μήνα Νοέμβριο, δι΄ αλληλογραφίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Την ευθύνη της διεξαγωγής των εκλογών έχει το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. Η ψηφοφορία γίνεται ως εξής : α) Το Δ.Σ προσκαλεί με επιστολή του όλα τα μέλη των Ε.Τ. να υποβάλουν υποψηφιότητα εντός μηνός από την λήψη της επιστολής ή το αργότερο μέχρι την 15η Οκτωβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. β) Υποψήφια είναι όσα από τα μέλη του Ε.Τ. έχουν δηλώσει εγγράφως, με συστημένη επιστολή, ότι επιθυμούν να είναι υποψήφια, γ) Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. γνωστοποιεί με επιστολή του προς όλα τα μέλη των Ε.Τ. τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και συγχρόνως αποστέλλει προς αυτά τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια με τα οποία θα διεξαχθεί η δι’ αλληλογραφίας ψηφοφορία. Με την ίδια επιστολή ανακοινώνεται ο τόπος και ο χρόνος ανοίγματος των φακέλων και καταμέτρησης των ψήφων. δ) Το άνοιγμα των φακέλων γίνεται υπό την επίβλεψη Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Ε.Ε. στην οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. Η εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. ε) Κατά το άνοιγμα των φακέλων από την Εφορευτική Επιτροπή τα μέλη της αποφαίνονται για την εγκυρότητα και την αποδοχή κάθε ψηφοδελτίου. στ) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αναγγέλλει όσους εξελέγησαν καθώς και τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας. ζ) Εκλέγονται μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Τ. οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά προτιμήσεως, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας από αυτούς. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα μη τακτικά μέλη πλειοψηφήσουν εκλέγεται μόνο το πρώτο. η) Μετά το πέρας της διαδικασίας ο Γραμματέας της Ε.Ε.Ε. συντάσσει και τηρεί σχετικό πρακτικό, το οποίο προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και το οποίο κοινοποιείται στα Ε.Τ.
Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της. Σε περίπτωση αδυναμίας η εκλογή γίνεται από το Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 11 : Η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Τ. συνεδριάζει τακτικά, ανά δύο (2) μήνες μετά από πρόσκληση του Προέδρου της. Ως τόπος συνεδρίας ορίζεται η Αθήνα. Μετά από ομοφωνία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, η συνεδρίαση μπορεί να γίνει και σε άλλη πόλη της Ελλάδας. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία μετά από φανερή ψηφοφορία των παρόντων μελών της. Οι αποφάσεις που αφορούν προσωπικά ζητήματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται με έγγραφη ή προφορική πρόσκληση όπου ανακοινώνονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να γίνει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών της. Η συνεδρίαση αυτή λαμβάνει χώρα εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών.
Εάν ένα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει από τη θέση του με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και αντικαθίσταται απ’ αυτόν που έχει σειρά από τους επιλαχόντες.
Είναι δυνατόν δύο ή περισσότερα Ε.Τ. να συνεδριάζουν από κοινού για θέματα κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Τ., μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ε.Ε.Ε. μόνον εάν υπάρξει ειδική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. προς τούτο

Άρθρο 12 : Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Τ. εκπροσωπεί το Ε.Τ. ενώπιον του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε., συγκαλεί την Διοικούσα Επιτροπή σε συνεργασία με τον Γραμματέα, προεδρεύει των συνεδριάσεων της και συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε., όταν κληθεί.

Άρθρο 13 : Ο Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Ε.Τ., μετά από εντολή του Προέδρου, τηρεί τα αρχεία και το πρωτόκολλο των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων καθώς και το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής. Όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει το τρίτο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Τ.

Άρθρο 14 : Ο Γραμματέας αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του Ε.Τ. και αποδίδει λογαριασμό στη Διοικούσα Επιτροπή, στα μέλη του Ε.Τ. και στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.

Άρθρο 15 : Κάθε Οκτώβριο η Διοικούσα Επιτροπή εκθέτει τα πεπραγμένα του έτους στα μέλη του Ε.Τ. και στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.

Άρθρο 16 : Ο παρών κανονισμός τροποποιείται με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Ε.Ε. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.

Top