Αρχή / Πληροφορίες / Πληροφορίες για τα μέλη / Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο

Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από την Νομαρχία.
2. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο).
Από χώρες της ΕΕ ξενόγλωσση επίσημη μετάφραση και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην χώρα αυτή.
Από μη χώρες τις ΕΕ ξενόγλωσση επίσημη μετάφραση και ΔΙΚΑΤΣΑ.
3. Μια  Φωτογραφία ταυτότητος.
4. Συνδρομή Ι.Σ.Χ.
Για εγγραφή υπηκόου κράτους μέλους της ΕΕ, επιπλέον υποβάλλει:
1. Επικυρωμένα αντίγραφα των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και τίτλων.
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Ελλάδα.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει την αναγκαία γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Για εγγραφή Αλλοδαπού (μη κοινοτικού), επιπλέον υποβάλλει:
1. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.
2. Δίπλωμα σε πρωτότυπο (φωτοαντίγραφο και θεώρησή του γίνεται από τον Ι.Σ.Χ.).
3. Επίσημη μετάφραση του διπλώματος (φωτοαντίγραφο και θεώρησή του γίνεται από τον Ι.Σ.Χ.).
4. Πράξη αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σε πρωτότυπο (ΔΙΚΑΤΣΑ).
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει την αναγκαία γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Top