Αρχή / Πληροφορίες / Πληροφορίες για τα μέλη / Άδεια Λειτουργίας Ιατρείου

Άδεια Λειτουργίας Ιατρείου

Δικαιολογητικά άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου (Π.Δ. 84, αρ.φύλλου 70 10-4-2001)
1. Αίτηση δικαιούχου ιατρού
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
3. Τίτλος ειδικότητας (εφ΄όσον υπάρχει)
4. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου (για εγγραφή και ασκούμενη ειδικότητα εφ’ όσον υπάρχει).
5. Συμβόλαιο ακινήτου (όπου να αναφέρεται αγορά, μίσθωση, παραχώρηση κ.λ.π.)
6. Κανονισμός πολυκατοικίας
7. Διάγραμμα κάτοψης κλίμακας 1/50, (που να πιστοποιείται από διπλωματούχο μηχανικό ότι πληρούνται οι πίνακες Α και Β του ΠΔ 84/01)
8. Παραστατικά κτήσης και χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή αντιγράφων, από τιμολόγια, συμβόλαια κ.λ.π.
9. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον επιστημονικό εξοπλισμό.
10. Αποδεικτικό από Δ.Ο.Υ. για είσπραξη παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.
11. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου.
12. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει άδεια λειτουργίας φορέα ΠΦΥ σε καμία άλλη Νομαρχία.
Σημείωση: Τα 6,8,9 δεν ισχύουν για τα ιατρεία που έχουν ιδρυθεί πριν την ισχύ του Π.Δ. 84/2001 (δηλαδή πριν τον Απρίλιο 2001). Στην περίπτωση αυτή, όταν κατατεθούν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην Νομαρχία να αποδείξετε (π.χ. Βεβαίωση εφορίας ότι το ιατρείο προϋπήρχε στον ίδιο χώρο).

ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΔΙΑΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ – ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ 10 τ.μ. 2,80 τ.μ. ΧΩΡΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ Ή ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ 10 τ.μ. 2,00 τ.μ.
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 8 τ.μ. 2,00 τ.μ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
W.C. 1,5 τ.μ. 0,90 τ.μ.

Top