Αρχή / Πληροφορίες / Πληροφορίες για τα μέλη / Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιατρού.
1. Αίτηση προς τη Δ/νση Υγιεινής.

2. Αντίγραφο Πτυχίου.
α) Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού από ΜΗ Κράτος της ΕΕ. (ισοτιμία του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ σε πρωτότυπο και το πτυχίο της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση)
β) Για πτυχιούχους από Κράτη της ΕΕ : Αντίγραφο πτυχίου, Άδεια άσκησης επαγγέλματος από την χώρα προέλευσης, Πιστοποιητικό άσκησης Κρατικής εξέτασης που προβλέπεται από το αρ. 3 της οδηγίας 93/16 της 5/4/ 93 της ΕΕ., βεβαίωση από την Αρχή του τόπου ότι το πτυχίο τους και το πιστοποιητικό είναι σύμφωνα με τήν οδηγία 93/16 της 5ης/4/93 της ΕΕ. Ολα τα ανωτέρω επισήμως σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών.

3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’ ή για τους υπηρετούντες βεβαίωση κατατάξεως ή για τους Στρατιωτικούς ιατρούς φύλλο Μητρώου.

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α’ (3μήνου ισχύος).

5. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

6. Δύο φωτογραφίες.

7.  Ένα παράβολο των 8 Ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.

8. Έντυπο παράβολο χαρτοσήμου 30 Ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.

9. Ένα χάρτινο ντοσιέ.

10. Για τους ομογενείς που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας άδεια εργασίας & άδεια παραμονής.

11. Για τους αλλοδαπούς μη ΕΕ
α) Άδεια εργασίας
β) Άδεια παραμονής
γ) Άδεια αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

12. Για τους Κύπριους
α) Απόφαση τοποθετήσεως τους για ειδίκευση σε Νοσοκομείο από το Υπουργείο
β) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν θα ασκήσουν το επάγγελμα ιατρού μετά το πέρας της ειδικότητας.

13. Οι εξ Αλβανίας δεν χρειάζεται να προσκομίσουν άδεια εργασίας ή άδεια παραμονής αλλά το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος

Top